Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Đối Thoại Của Hiền Giả Sa Mạc
Đối Thoại Của Hiền Giả Sa Mạc

Đối Thoại Của Hiền Giả Sa Mạc


Tấn Công: 42 - 510


HP: 9% - 41.3%


Nguyên Lý Cân Bằng: Khi tiến hành trị liệu, hồi phục 8 (16) điểm năng lượng. Hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt.

Birthday