Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Uraku Misugiri
Uraku Misugiri

Uraku Misugiri


Tấn Công: 44 - 542


Sát Thương Bạo Kích: 19.2% - 88.2%


Hoa Thổ Cẩm Và Kiếm Đền Thờ: Sát thương Tấn Công Thường tăng 16% (32%); Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 24% (48%). Sau khi nhân vật trong đội ra trận gần đó gây Sát Thương Nguyên Tố Nham, hiệu quả nêu trên tăng 100% trong 15s. Ngoài ra, Phòng Ngự của người trang bị tăng 20% (40%).

Birthday