Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm
Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm

Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm


Tấn Công: 44 - 565


Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7% - 30.6%


Cố Lên Nào!: Tấn công tăng 12% (24%). Không những vậy, tiếng lòng của các Melusine ở Làng Merusea sẽ cung cấp thêm sức mạnh. Căn cứ vào số lượng Melusine đã giúp đỡ, tấn công sẽ tăng thêm tối đa 12% (24%).