Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm

Bá Vương Tối Thượng Siêu Cấp Ma Kiếm


Tấn Công: 44 - 565


Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7% - 30.6%


Cố Lên Nào!: Tấn công tăng 12% (24%). Không những vậy, tiếng lòng của các Melusine ở Làng Merusea sẽ cung cấp thêm sức mạnh. Căn cứ vào số lượng Melusine đã giúp đỡ, tấn công sẽ tăng thêm tối đa 12% (24%).

Birthday