Sắc Nước Lộng Lẫy

Sắc Nước Lộng Lẫy


Tấn Công: 44 - 542


Sát Thương Bạo Kích: 19.2% - 88.2%


Bình Minh Và Hoàng Hôn Của Hồ Nước: Khi HP hiện tại của người trang bị tăng hoặc giảm, sát thương gây ra của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 8% (16%) trong 6s, tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần; Khi HP hiện tại của các nhân vật khác trong đội tăng hoặc giảm, giới hạn HP của người trang bị tăng 14% (28%) trong 6s, tối đa cộng dồn 2 lần, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả nêu trên.

Birthday