Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Quản Đốc Vàng Ròng
Quản Đốc Vàng Ròng

Quản Đốc Vàng Ròng


Tấn Công: 48 - 674


Tỉ lệ bạo kích: 4.8% - 22.1%


Thủy Triều Máu Hoàng Kim: Tấn công tăng 16% (32%). Khi HP hiện tại tăng lên hoặc giảm xuống, sát thương tấn công thường tăng 16% (32%), sát thương trọng kích tăng 14% (28%). Hiệu quả này duy trì 4s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần. Khi cộng dồn đủ 3 tầng, tốc độ tấn công tăng 8% (16%).