Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Khúc Ca Xanh Bao La
Khúc Ca Xanh Bao La

Khúc Ca Xanh Bao La


Tấn Công: 44 - 565


Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7% - 30.6%


Bầu Trời Trong Xanh: Trong 6s sau khi tấn công thường hoặc trọng kích trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 8 (16)% , sát thương trọng kích tăng 6 (12)%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần.