Khúc Ca Xanh Bao La

Khúc Ca Xanh Bao La


Tấn Công: 44 - 565


Hiệu quả nạp nguyên tố: 6.7% - 30.6%


Bầu Trời Trong Xanh: Trong 6s sau khi tấn công thường hoặc trọng kích trúng địch, sát thương tấn công thường tăng 8 (16)% , sát thương trọng kích tăng 6 (12)%. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 3 lần, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt một lần.