Hậu Duệ Mặt Trời

Hậu Duệ Mặt Trời


Tấn Công: 44 - 565


Tỉ lệ bạo kích: 4% - 18.4%


: