Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Hậu Duệ Mặt Trời
Hậu Duệ Mặt Trời

Hậu Duệ Mặt Trời


Tấn Công: 44 - 565


Tỉ lệ bạo kích: 4% - 18.4%


: