Ngọc Bích Hiến Tế

Ngọc Bích Hiến Tế


Tấn Công: 41 - 454


Tỉ lệ bạo kích: 8% - 36.8%


: