Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Ngọc Bích Hiến Tế
Ngọc Bích Hiến Tế

Ngọc Bích Hiến Tế


Tấn Công: 41 - 454


Tỉ lệ bạo kích: 8% - 36.8%


:

Birthday