Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Khúc Ca Vịnh Hẹp
Khúc Ca Vịnh Hẹp

Khúc Ca Vịnh Hẹp


Tấn Công: 42 - 510


Tỉ lệ bạo kích: 6% - 27.6%


: