Nanh Sói

Nanh Sói


Tấn Công: 42 - 510


Tỉ lệ bạo kích: 6% - 27.6%


: