Nhạc Khúc Biển Sâu

Nhạc Khúc Biển Sâu


Tấn Công: 44 - 565


Tấn Công: 6% - 27.6%


Kinh Điển Cuối Cùng: Khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tăng 12% (24%) tấn công, duy trì 15s, và cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh tương đương 25% HP tối đa, hiệu quả này mỗi 10s tối đa kích hoạt một lần. Khi xóa Khế Ước Sinh Mệnh, căn cứ vào 2.4% (4.8%) xóa đi để tăng tối đa 150 (300)) tấn công, duy trì 15s.