Ống Đồng Fleuve Cendre

Ống Đồng Fleuve Cendre


Tấn Công: 42 - 510


Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10.0% - 45.9%


Xương Thép: Tỉ lệ bạo kích của Kỹ Năng Nguyên Tố tăng 8% (16%); Ngoài ra, trong 5s sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, hiệu quả nạp nguyên tố tăng 16% (32%).

Birthday