Màn Ảo Thuật Đầu Tiên

Màn Ảo Thuật Đầu Tiên


Tấn Công: 46 - 608


Sát Thương Bạo Kích: 14.4% - 66.2%


: