Mỏ Cò Xuyên Thấu

Mỏ Cò Xuyên Thấu


Tấn Công: 44 (565)


Tấn Công: 6% - 27.6%


Ân Huệ Của Con Ngươi Trí Tuệ: Trong 6s sau khi trọng kích trúng kẻ địch, Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật tăng 40 điểm. Hiệu quả này tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng 0.5s tối đa kích hoạt một lần.