Ngọc Bích Huy Hoàng

Ngọc Bích Huy Hoàng


Tấn Công: 45.94 (608)


HP: 10.8% (49.6%)


Ngọc Định Thổ: Trong 3 giây sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ hoặc tạo khiên sẽ sản sinh hiệu quả "Ngọc Định Thổ": Mỗi 2.5s hồi phục 4.5 (6.5) điểm Năng Lượng Nguyên Tố, đồng thời dựa theo giới hạn HP của người trang bị, mỗi 1000 HP tăng 0.3% (1.1%) buff sát thương nguyên tố tương ứng, tối đa tăng 12% (44%). Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận vẫn sẽ sản sinh hiệu quả "Ngọc Định Thổ".

Birthday