Đóa Hoa Tôn Màu Thép

Đóa Hoa Tôn Màu Thép


Tấn Công: 44 (565)


Tinh thông nguyên tố: 24 (110)


Lời Thì Thầm Hoa Gió: Trong 8s sau khi Kỹ Năng Nguyên Tố đánh trúng kẻ địch hoặc kích hoạt phản ứng nguyên tố, tấn công tăng 12% (24%), Tinh Thông Nguyên Tố tăng 48 (96) điểm.