Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Xối Mỡ Giòn Tan
Món Kì Lạ
Món Thường
Món Ngon

Bạn có thể mua công thức từ Licai - Phục Vụ Lưu Ly Đình tại cảng Liyue (v4.4)