Trong sự kiện Đỉnh Cao Triệu hồi ở v3.7, chúng ta sẽ gặp lại Félix Yogue cũng với các bức tranh ghép của mình.

Lần này sẽ chu 4 nước, mỗi nước 2 bức. Mà tới Sumeru thì tranh nó hơi lạ....

Mondstadt, Liyue, Inazuma thì đều là địa danh ít nhiều nổi tiếng của mỗi vùng, tới Sumeru thì là món ăn, bộ món này nổi lắm à Yoimiya Wheeze