Đám máy gắp ở Fontaine sẽ có tỉ lệ nhỏ gắp ra Slime Hoả trong khi gắp đá.

Rảnh rảnh hết nhựa ra coi đám quái này cũng hề ra phết =)))