Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/21050724 / https://www.hoyolab.com/article/21096726 

Ở Đại Sảnh Fontaine, Xưởng Dây Cót Leschots đang chuẩn bị cho hạng mục công việc quan trọng nào đó....