Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Đoàn Kịch Hoàng Kim
Đoàn Kịch Hoàng Kim

Đoàn Kịch Hoàng Kim


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 20%.
4 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 25%; Ngoài ra, khi không ra trận, sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng thêm 25%. Hiệu quả này sẽ xóa sau khi ra trận 2s.