Đoàn Kịch Hoàng Kim

Đoàn Kịch Hoàng Kim


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 20%.
4 Mảnh: Sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng 25%; Ngoài ra, khi không ra trận, sát thương kỹ năng nguyên tố gây ra tăng thêm 25%. Hiệu quả này sẽ xóa sau khi ra trận 2s.