Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thợ Săn Marechaussee
Thợ Săn Marechaussee

Thợ Săn Marechaussee


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích.
4 Mảnh: Khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm, tỷ lệ bạo kích tăng 12%. Hiệu quả này duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 làn.