Thợ Săn Marechaussee

Thợ Săn Marechaussee


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Tăng 15% sát thương tấn công thường và trọng kích.
4 Mảnh: Khi HP hiện tại có tăng hoặc giảm, tỷ lệ bạo kích tăng 12%. Hiệu quả này duy trì 5s, tối đa cộng dồn 3 làn.

Birthday