Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Giấc Mộng Thuỷ Tiên
Giấc Mộng Thuỷ Tiên

Giấc Mộng Thuỷ Tiên


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thủy.
4 Mảnh: Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh 1 tầng "Thủy Tiên Trong Kính” duy trì 8s. Khi "Thủy Tiên Trong Kinh" đạt 1/2/3 tầng và trở lên, tấn công tăng 7%/16%/25%, Sát Thương Nguyên Tổ Thủy tăng 4%/9%/15%. Hiệu quả "Thủy Tiên Trong Kính" sản sinh từ Tấn Công Thường, Trọng Kích, Tấn Công Khi Đáp, Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sẽ tồn tại độc lập nhau.

Birthday