Vầng Sáng Vourukasha

Vầng Sáng Vourukasha


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: HP tăng 20%
4 Mảnh: Sát thương gây ra từ Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 10%. Trong 5s sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu quả tăng sát thương nêu trên tăng 80%, lượng tăng thêm này tối đa cộng dồn 5 tầng, mỗi tầng tính thời gian độc lập nhau. Nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu quả này.

Birthday