Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc
Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc

Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Toả của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

Birthday