Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc

Đóa Hoa Trang Viên Thất Lạc


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
4 Mảnh: Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Toả của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.