Dấu Ấn Ngăn Cách

Dấu Ấn Ngăn Cách


Độ Hiếm: 4★ | 5★


Hiệu Quả Bộ:
2 Mảnh: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
4 Mảnh: Tăng sát thương Kỹ Năng Nộ dựa trên 25% Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố. Chỉ có thể tăng tối đa 75% thông qua cách này.