Special Ability Factor SAF

SAF (Special Ability Factor).. Abi đặc biệt của weap NT khi +35

Nạp AC qua PSO2ES

Nạp AC vào PSO2 qua PSO2es

Lập tài khoản PSO2

Hướng dẫn lập tài khoản cho PSO2. Cứ xác định tốn thời gian vì cái capcha nhé!