10th Anniversary Mischief Symbols (2022)

10th Anniversary Mischief Symbols (2022)

Vị trí 12 cọng lông của Rappy =))

Ngoài ra đây cũng là nơi spawn Rappy trong sự kiện lần này (thời gian spawn có lẽ là random).

  1. Aelio
  2. Retem
  3. Kravis

1. Aelio

Central Aelio

Northem Aelio

Western Aelio

Southem Aelio

 

2. Retem

Central Retem

Northem Retem

Western Retem

Southem Aelio

 

3. Kravis 

Central Kravis

Northem Kravis

Western Kravis

Southem Kravis

 

 

 Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-201/10th-anniversary-mischief-symbols-2022

Share Tweet Copy Link