Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Ability Affixing Boost Day

Ability Affixing Boost Day

Ability Affixing Boost Day

Thứ 3 hàng tuần sẽ là ngày Ability Affixing Boost Day: +5% affix rate với 1 số abi cố định.

Xoay vòng theo thứ tự Striking > Ranged > Technique > HP/PP. Mỗi tuần sẽ boost 1 loại. VD thứ 3 này boost Striking abi, thì thứ 3 tuần sau boost Ranged abi……

 

Striking Boost Day
Gunne Soul Zigmor Soul
Vol Soul Gwana Soul
Quartz Soul Act The Soul
Deadleon Soul Leone Soul
Bayari Soul Org Soul
Meduna Soul Soma Soul
Lilli Soul Lovey Fever
Ceremo Fever Love Fever
Sonic Fever Power Boost
Tenora Boost Noble Power
Elegant Power Alter Arma
Flict Arma Sentence Power
デウス・ファクター センテンス・アルマ
Deus Factor Sentence Arma
Power I Power II
Power III Power IV
Power V Power VI

 

Ranged Boost Day
Idetta Soul Madu Soul
Ra’sna Soul Fang Soul
Mizer Soul Till The Soul
Leopard Soul Siorg Soul
Greuzoras Soul Bal Soul
Vibrace Soul Tagami Kazuchi Soul
Egg Fever Noiya Fever
St. Fever Shooting Boost
GRM Boost Noble Shoot
Elegant Shoot Alter Tiro
Flict Tiro Sentence Shoot
Yamato Factor Sentence Tiro
Shoot I Shoot II
Shoot III Shoot IV
Shoot V Shoot VI

 

Tech Boost Day
Jhadu Soul Nepto Soul
Ragne Soul Wolga Soul
Elder Soul Magi The Soul
Diabo Soul Double Soul
Guranz Soul Ringa Soul
Loser Soul Malluda Soul
Frog Fever Luna Fever
Summer Fever Latan Fever
Technique Boost Yohmei Boost
Noble Technique Elegant Technique
Alter Magia Flict Magia
Sentence Technique Mother Factor
Sentence Magia Technique I
Technique II Technique III
Technique IV Technique V
Technique VI  

 

HP/PP Boost Day
Magatsu Soul Double Soul
Fabula Soul Ares The Soul
Stamina Boost Spirita Boost
Noble Stamina Elegant Stamina
Defense Boost Spirita Alpha
Omega Reverie Stigma
Stamina I Stamina II
Stamina III Stamina IV
スタミナⅤ スピリタⅠ
Stamina V Spirita I
Spirita II Spirita II
Spirita IV Spirita V


Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-180/ability-affixing-boost-day

Share Tweet Copy Link