Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Unlock lvl 80

Unlock lvl 80

Unlock lvl 80

Khi lên lvl 75 sẽ có CO của Koffie để unlock lvl 80:

CO gồm 2 phần: 

  • Weap: cần 1 weap 13* NT mà main class cầm được (như Sword, Pazi, WL cho HU; Tmg, Rif cho GU; Talis, Rod cho FO,.....) và grind nó lên +35,. Riêng với SU là pet 13* đạt lvl 120
  • COs: phải hoàn thành CO [The Perfect IV ]  của Class Trainer NPC. (như [The Perfect Gunner IV ] của Lisa)
  • Tổng kết lại thì nó như thế này
Class Weap Client Order
Hunter Sword Wired Lance Partisan Oza: The Perfect Hunter Ⅳ
Ranger Assault Rifle Launcher Risa: The Perfect Ranger Ⅳ
Force Rod Talis Marlur: The Perfect Force Ⅳ
Fighter Twin Dagger Double Saber Knuckles Oza: The Perfect Fighter Ⅳ
Gunner TMGs Assault Rifle Risa: The Perfect Gunner Ⅳ
Techer Wand Talis Marlur: The Perfect Techer Ⅳ
Braver Katana Bullet Bow Azanami: The Perfect Braver IV
Bouncer Dual Blades Jet Boots Saga: The Perfect Bouncer IV
Summoner ★13 Pet at Lv.120 Pietro: The Perfect Summoner IV
  • Riêng Gunslashes +35 sẽ không tính với title weap
  • Class nào lvl 80 thì partner cũng sẽ lên dược lvl 80


Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-179/unlock-lvl-80

Share Tweet Copy Link