Unlock lvl 80

Unlock lvl 80

Khi lên lvl 75 sẽ có CO của Koffie để unlock lvl 80:

CO gồm 2 phần: 

  • Weap: cần 1 weap 13* NT mà main class cầm được (như Sword, Pazi, WL cho HU; Tmg, Rif cho GU; Talis, Rod cho FO,.....) và grind nó lên +35,. Riêng với SU là pet 13* đạt lvl 120
  • COs: phải hoàn thành CO [The Perfect IV ]  của Class Trainer NPC. (như [The Perfect Gunner IV ] của Lisa)
  • Tổng kết lại thì nó như thế này
Class Weap Client Order
Hunter Sword Wired Lance Partisan Oza: The Perfect Hunter Ⅳ
Ranger Assault Rifle Launcher Risa: The Perfect Ranger Ⅳ
Force Rod Talis Marlur: The Perfect Force Ⅳ
Fighter Twin Dagger Double Saber Knuckles Oza: The Perfect Fighter Ⅳ
Gunner TMGs Assault Rifle Risa: The Perfect Gunner Ⅳ
Techer Wand Talis Marlur: The Perfect Techer Ⅳ
Braver Katana Bullet Bow Azanami: The Perfect Braver IV
Bouncer Dual Blades Jet Boots Saga: The Perfect Bouncer IV
Summoner ★13 Pet at Lv.120 Pietro: The Perfect Summoner IV
  • Riêng Gunslashes +35 sẽ không tính với title weap
  • Class nào lvl 80 thì partner cũng sẽ lên dược lvl 80


Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-179/unlock-lvl-80

Share Tweet Copy Link