EXPERT MODE

EXPERT MODE

Chế độ để những người đạt đủ điều kiện có thể chơi với nhau. Phân biệt người mới/gà/chơi dở với người chơi tốt. (ngày trước là Block)

Điều kiện để unlock Expert, được được các title sau:

  Title Điều Kiện
A: 狂想の死闘奮迅

S-Rank Clear [Solo Training: Phanatical Phantoms]. 

Clear Quest dưới 15'

B: 幻創母神を超えし者

S-Rank Clear [T: Destroyers of Light].

Clear Quest dưới 18'

Phải nhận được cả 2 Title trên mới có thể dùng expert mode

Source: BumpedShare: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-105/expert-mode

Share Tweet Copy Link