Cập nhật các Slash commands (25/11/2022)

 

25/11/2022

- Sửa lại ô nhập và kết quả trả về của source slash command https://discord.com/channels/883994171143241728/884000947523694602/1045652852955160606

 

- Cập nhật kết quả trả về youtube slash command https://discord.com/channels/883994171143241728/884000947523694602/1045655595325333575

 

- Sửa lại khung nhập preview slash command https://discord.com/channels/883994171143241728/884000947523694602/1045655804235239475

 

Ngày Viết: 2022-11-25 17:59:41