Nakutan - Discord Bot

NEWS

Thông báo: Loại bỏ lệnh nikke

Cập nhật lại lệnh cho HI3,GI, thêm mới HSR và lệnh kiểm tra code game

Giới thiệu về Webhook tự động đăng ảnh

Cập nhật các Slash commands (25/11/2022)

Bổ sung NIKKE command

Nakutan giờ có thể sử dụng bắng Slash Commands

Dự tính nâng cấp Nakutan lên dipy 2.0 vào 11/11 để sử dụng Slash Command

Nâng cấp lên dipy 2.0 nào

Tổng kết vụ tài khoản Discord bị hack

Tôi đã lấy lại được nick Discord!

Bot Nakutan sẽ kế thừa Bot Tantanyan

Nick Discord của tôi bị hack cmnr!!!!!

Cập nhật Prefix

Cập nhật lệnh cho Genshin Impact

Cập nhật tùy chỉnh cho server

Tantanyan đã dc nâng cấp lên v3.0