Bổ sung NIKKE command

Theo dòng sự kiện game mới ngắm mông.

@Nakutan ra mắt command để tìm kiếm thông tin Nikke.

Hiện tại sẽ có 3 command: 

/nikke char: sẽ tìm kiếm theo tên.

/nikke charfilter: sẽ ra các lựa chọn theo phân loại có sẵn từ Class, Loại súng, Nguyên tố......

/nikke whois: cho ra kết quả vắn tắt một số thông tin cơ bản kèm ảnh để biết đó là ai mà thôi, phù hợp với người mới chơi game chưa biết ai là ai. Nhìn các thanh niên chat mà sổ 1 mớ tên ra, wiki lười vãi....

 

 

Ngày Viết: 2022-11-16 23:44:55