Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện

Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện

Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện

Trong cốt truyện chính ở v2.1, khi Nhà Khai Phá biết Sam chính là Firefly, nếu quay lại căn cứ bí mật của Firefly tại Ranh Giới Xây Mộng bạn sẽ thấy suy nghĩ đã thay đổi

Trước:

Sau: 

Tôn hành giả, giả hành tôn. Trước mắt mình cũng chưa chắc là thật......