Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
NV Khai Phá - Ác Ma Đội Lốt Thiên Nga (v2.1)

NV Khai Phá - Ác Ma Đội Lốt Thiên Nga (v2.1)

NV Khai Phá - Ác Ma Đội Lốt Thiên Nga (v2.1)

Bạn chứng kiến sự thật đủ để lật đổ Penacony mà Aventurine nói đến, và tiếp theo, vở kịch sẽ tiếp diễn thế nào đây...