Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/23168156 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh
  3. Ải nâng cao 38 - 39 - 40

Trong tập vẽ ghi lại câu chuyện của nhà lữ hành, lần này, câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn liên lạc.

1. Cốt truyện

ACT 1:

 

ACT 2

 

ACT 3

 

2. Ảnh

Ảnh: Imgur | Mega | Tumblr

3. Ải nâng cao 38 - 39 - 40