Bạn nhận được yêu cầu kiếm người giúp việc của ông lão tên Leroy ở Fontaine thông qua Euphasie - Tổng biên tập toà báo Chim Hơi Nước....

Athos và Autumn cũng là 2 người trong "Lý Tưởng Của Tường Vi Cầu Vồng"