Mx0

Tên Khác: Lá Bài Phép Thuật;
- Em x Zero;
- Emu x Zero;
- M×0;
- M-0 (Emu x Zero);
- Mahou X Zero;
- Mx Zero;
- MxO;
- エム×ゼロ;
- 魔法零蛋 ;
- 魔爱