Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Báo Cáo Khai Phá Thường Niên Của Đội Tàu Astral (2023~2024)

Báo Cáo Khai Phá Thường Niên Của Đội Tàu Astral (2023~2024)

Báo Cáo Khai Phá Thường Niên Của Đội Tàu Astral (2023~2024)

Tổng kết 1 năm của HSR: 2023~2024

Tôi đã chia sẻ Chúc Phúc Khai Phá của mình cho bạn! Nhấn vào link để xem báo cáo dữ liệu kỷ niệm của Star Rail, nhận Ngọc Ánh Sao, nhiên liệu và phần thưởng khác nào!: https://act.hoyoverse.com/sr/event/e20240426anniversary-so6swc/index.html?wish_invite_code=GAAPZL3N9N&hyl_presentation_style=fullscreen&hyl_landscape=true&hyl_hide_status_bar=true&hyl_auth_required=true