Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Sự kiện:"Chiến Ý Mạnh Mẽ"

Sự kiện:"Chiến Ý Mạnh Mẽ"

Sự kiện:"Chiến Ý Mạnh Mẽ"

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/27043888 | https://www.hoyolab.com/article/27081105 


Rất uy tín, không lòng vòng Catlol