Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
NV Người Tốt Khó Tìm và thành tựu: "Tội Lỗi Và Trừng Phạt"

NV Người Tốt Khó Tìm và thành tựu: "Tội Lỗi Và Trừng Phạt"

NV Người Tốt Khó Tìm và thành tựu: "Tội Lỗi Và Trừng Phạt"

Quá khứ của Tizocic II....

Hoàn thành nhận thành tựu: "Tội Lỗi Và Trừng Phạt"

Hôm sau nhận được tin nhắn của Tizocic III