Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
NV đồng hành Sparkle (I): "Vũ Điệu Mặt Nạ Đôi"

NV đồng hành Sparkle (I): "Vũ Điệu Mặt Nạ Đôi"

NV đồng hành Sparkle (I): "Vũ Điệu Mặt Nạ Đôi"

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/24972208


Sparkle đã để lại một lá thư khiêu chiến kỳ lạ cho Black Swan, Black Swan đành phải đón nhận lời khiêu chiến...

Hoàn thành nhận thành tựu: "Khi Vũ Hội Bắt Đầu"