Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Bữa Tiệc Dối Trá: Kể Chuyện Hư Cấu

Bữa Tiệc Dối Trá: Kể Chuyện Hư Cấu

Bữa Tiệc Dối Trá: Kể Chuyện Hư Cấu

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/24179984 | https://www.hoyolab.com/article/23628747 


Giới thiệu mỏ Ngọc Ánh Sao mới, chạy song song với Sảnh Đường Ký Ức

Hoàn thành sẽ nhận được thành tựu: Bạn Tốt Của Hải Tặc