Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Vũ Trụ Mô Phỏng: Vàng Và Máy Móc

Vũ Trụ Mô Phỏng: Vàng Và Máy Móc

Vũ Trụ Mô Phỏng: Vàng Và Máy Móc

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/23850968 


Herta, Ruan Mei, Screwllum và Stephen bắt tay thực hiện lần cập nhật lớn lần thứ 2 cho Vũ Trụ Mô Phỏng! Bọn họ không những cập nhật Chúc Phúc, Vật Thể Lạ và Sự Kiện Ngẫu Nhiên mới, mà còn có Sự Kiện Thám Hiểm hoàn toàn mới.

Spam mấy chục lần cái vũ trụ mô phỏng trong 2 tuần để ra cái vid 35' Blog Clgt