Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Hồ Trai Chí Dị - Biệt Đội Bắt Ma

Hồ Trai Chí Dị - Biệt Đội Bắt Ma

Hồ Trai Chí Dị - Biệt Đội Bắt Ma

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/22976887 

Cùng Huohuo, Sushang, Guinaifen lập Đội Bắt Ma đi thu phục Tuế Dương...