NV Thám Hiểm: Sự Hung Dữ Của Thú Vật

NV Thám Hiểm: Sự Hung Dữ Của Thú Vật

Phóng sinh tích đức..... mà phóng sinh này hơi lạ...

Ngày 1

Ngày 2: