NV Khai Phá: Tận Cùng Tiên Cốt

NV Khai Phá: Tận Cùng Tiên Cốt

Cùng với sự hồi sinh của Cây Kiến Tạo, những âm mưu trên Loufu cũng dần lộ diện...