Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Cây đàn với Tuế Dương và thành tựu "Sao Chưa Đàn Một Khúc"

Cây đàn với Tuế Dương và thành tựu "Sao Chưa Đàn Một Khúc"

Cây đàn với Tuế Dương và thành tựu "Sao Chưa Đàn Một Khúc"

Bạn gặp 1 cây càn ở Khu Vườn Tĩnh Mịch....

Hoàn thành nhận được thành tựu