Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
GIúp đỡ Ngài Biết Tuốt và thành tựu "Tay Của Quốc Vương"

GIúp đỡ Ngài Biết Tuốt và thành tựu "Tay Của Quốc Vương"

GIúp đỡ Ngài Biết Tuốt và thành tựu "Tay Của Quốc Vương"

Tới Lồng Ấp tại Khoang Cách Ly ở Trạm Không Gian Herta, có 1 chồng hàng, hãy tương tác với nó.

Lựa chọn giúp hay không sẽ nhận được kết quả khác nhau:

Nếu lựa chọn không giúp thì bạn sẽ nhận được thanh tựu:"Chủ Nhân Ngai Vàng Sắt"

Sau khi hoàn thành sẽ nhận được công thức chế món "Xíu Mại Ngon Lành"